Ogólne Warunki Handlowe

Ogólne Warunki Handlowe

I. Zakres obowiązywania

Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe dotyczą sprzedaży biletów wstępu na wydarzenia organizowane w pałacu Weesenstein, których organizatorem są Państwowe Zamki, Pałace i Ogrody Saksonii sp. z o.o. we własnym imieniu i na własny rachunek. W przypadku sprzedaży biletów przez usługodawcę lub osobom trzecim obowiązują Ogólne Warunki Handlowe drugiej strony.

II. Zawarcie umowy

a) Złożenie zamówienia online lub w formie telefonicznej przez klienta jest prawnie wiążące. Zawarcie umowy następuje w momencie wystawienia faktury lub poprzez nabycie biletów bezpośrednio w sklepie muzealnym.
b) Nie gwarantujemy poprawności danych i cen znajdujących się na stronach internetowych oraz w harmonogramie wydarzeń organizowanych w pałacu Weesenstein. Charakter wiążący mają dane i warunki wskazane na fakturze. Anulowanie rezerwacji przez klienta jest możliwe, jeżeli warunki podane na fakturze, nie zgadzają się z danymi na złożonym zamówieniu. Rezygnacja powinna nastąpić w formie pisemnej, w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury i nie później niż 14 dni przed rozpoczęciem danego wydarzenia.
c) Klient zostanie niezwłocznie poinformowany o dobiegającej końca sprzedaży biletów na dane wydarzenie.

III. Sprzedaż biletów


a) Sprawozdawczość finansowa odbywa się za pośrednictwem poczty, płatność dokonywana jest przelewem bankowym.
b) opłata manipulacyjna za złożenie zamówienia wynosi 2, - €. Zamówienie może obejmować więcej niż jedno wydarzenie.

IV. Wymiana, zwrot, prawo odstąpienia od umowy


a) Każde zamówienia jest wiążące i zobowiązuje klienta do odbioru zamówionych biletów i uiszczenia odpowiedniej zapłaty. Ponieważ w tym przypadku chodzi o organizację imprez rekreacyjnych, w szczególności sprzedaż biletów na takie imprezy, nie można mówić o umowie zawieranej na odległość zgodnie z § 312b BGB. Dlatego w tym przypadku nie obowiązuje prawo odstąpienia od umowy i zwrotu w terminie dwóch tygodni.
b) Organizator nie jest zobowiązany do przyjęcia lub wymiany prawidłowo wydanych biletów.
c) W przypadku odwołania, przesunięcia w czasie lub zmiany programu imprezy, organizator poinformuje klienta telefonicznie, mailowo lub za pośrednictwem poczty. Bilety można wymienić na równoważne cenowo bilety na inne wydarzenia lub zwrócić. Zwrot środków nastąpi przelewem.

V. Dane osobowe


Wszystkie dane osobowe niezbędne do realizacji zamówienia (imię i nazwisko, adres, numer elefonu i faksu, adres e-mail) będą wykorzystywane wyłącznie w tym celu. Wyklucza się możliwość przekazywania danych osobom trzecim.